Selasa, 01 Maret 2016

Maun Lu hananu fali FRETILIN muzika tuan:Fahe Hodi UkunLagu lama, fahe hodi ukun sai slogan fali ba FRETILIN hodi sira esplora povu nia riku soin.

Tinan balun ba kotuk uainhira FRETILIN lakon poder ba Maun Xanana, Maun Mari no Maun Lu no radikal FRETILIN 2000 sira seluk sira hananu loron kalan katak Maun Xanana asalta poder, Maun Xanana hadau poder no uza estratejia fahe timor oan sira hodi ukun, maibe karik Maun boot sira no FRETILIN radikal sira laran moras no bosok tanba lakon poder.

Bosok tan ba ita ohin loron hare katak Maun Xanana la dun fahe ba ukun tan ba ohin loron iha Parlamentu sira hotu hamutuk, Maun Xanana halibur ema hotu, FRETILIN radikal sira hotu nonok kedan no foin sira tau foto tun sae ho Xanana no Alkatiri hamutuk iha Facebook, hakoak malu, han hamutuk, hamanasa hamutuk no sst. Klaru  ita hotu kontenti tanba ita nia lideransa hamutuk hodi lori ita nia nasaun ba oin, too gora ita sei hein benefisiu saida mak sira nia hamutuk fo ba ita kiik, ita sei hein. Pasensia deit.

Hamutuk ita bele  sai duni estratejia ida diak tebes hodi hadia maubere nia moris, maibe too gora  ita tenki husik  hadia lae ukun nain sira nia moris, sira nia familia no belun balun. Pois, karik sei iha osan mak sira fo restu ba hadia povu kiik nia moris, tanba osan sira nian, sira hotu hamutuk hodi kria estabilidade no sira merese duni sai riku ho povu nia osan. La sala tanba sira nia unidade no leis Timor nian foo duni dalan ba hahalok ida ne, karik la fo dalan, la buat ida, sira hasai rezolusaun ida hodi fo poder ba sira. Povu nia intrese bele hein tan tinan atus ka rihun ida.

Lalalalalalalalalalalalalalalala, FRETILIN moe laiha hamrok ba poder antaun haluha tiha hotu no sira komesa ataka ema defende povu ho musika tuan ida, sira troka deit naran, gora laos ona Maun Xanana mak hakarak ukun hodi fahe, gora sira troka naran Maun Xanana nian ho Maun Taur nia naran. Maun Lu seriu tebes uainhira halo konfrensia inprensa, lolos hanesa Maun Mari uainhira ba Portugal no dehan, “O ex-primeiro-ministro acusou o antigo Presidente de "unir para comandar ou dividir para reinar".

FRETILIN nia estratejia tuan no ita baruk ona, sira hakilar to ema fo saida mak sira hakarak, pois sira nonok kedan, sira halo ha’u hanoin bebe sira tanis no inan fo xupeta no sira nonok kedan. Iha kazu FRETILIN nian Maun Xanana fo ona xupeta barak no radikal sira hotu nonok kedan.

Maun Lu husu hodi Prezidenti la fahe ema no hau mos hakarak husu ba Maun Lu hodi FRETILIN halo sira nia knar iha PN hanesa opozisaun, ha' u proveita mos ba husu ba FRETILIN halo kampana hodi halakon pensaun vitalisia que sira rasik  harii hodi esplora povu nia osan no halo riku ukun nain sira hotu inklui mos Maun Lu.

FRETILIN no CNRT nia politika hamutuk mak bele sai fator ida hodi harii instabilidade iha rai laran, tan ba to gora politika saida mak sira foti hodi fo benefisiu ba povu? Unanimidade lolos benefisiu saida mak fo ba povu no Timor Loro Sae? Labele sai politiku aikakeu deit.

Haree tok saida mak Maun Mari dehan.
Alkatiri ataca Xanana Gusmão
TS Video Alkatiri
Mari Alkatiri. "Xanana Gusmão é o maior corruptor deste país"


Tidak ada komentar:

Posting Komentar