Rabu, 02 Maret 2016

Kazu Emilia Pires, Alkatiri mos hatan deit politika “Ya pak”FRETILIN radikal sira hirus ema hotu que ba buka iha arkivu internet nian deklarasaun balun hodi hatudu ba ema hotu katak politika FRETILIN ohin loron la konsistente ho sira nia politika tinan balun kotuk. Ema que la hatene demokrasia mak la hatene katak prosedimentu normal hela no ema hotu iha direitu hodi kestiona nain ulun sira satan nain ulun bot husi partidu bot hanesan partidu FRETILIN tanba ema barak mate ho bandeira FRETILIN iha sira nia liman no fuan.

Politika FRETILIN ohin loron la dignifika duni partidu istoriku tanba ita bele deskonfia katak sira la halo sira nia knar hodi defende povu nia intrese tanba hetan projetu bobot sira, tanba uluk FRETILIN iha PN servisu ba povu no hakilar povu nia direitu. Maibe 2013 too dauk ita bele husu, FRETILIN ba ne’ebe? FRETILIN lakon nia nanal, lakon lian ka saida? ZEESM mak halo FRETILIN sae matan delek no tilun diuk ka saida? Ita militantes FRENTE iha duni direitu atu kestiona ita nia nai ulun nia hahalok tanba bele foo inpactu bot tebes iha eleisaun tuir mai. Karik lideransa la troka hau diskonfia katak povu baruk tebes ho Maun Lu no Maun Alkatiri no sei hakiduk ba partidu seluk, tanba FRETILIN laos ona ita nia FRETILIN hanesan iha tinan 1975-1999. 

Manuel Gaspar, maUhu bot ida hosi FRETILIN Alkatiri nian, nia mai husu iha Facebook, “Manuel Castro Husu ba nain sira nbe iha arquivo b ida nee,, lalika posting tun sae ita htu buka ajuda atu situasaun hakmatek oin x lider sira halo dialogo koalia b malu hodi ultrapassa tensaun politika ne... Hu hare maluk sira mk sunu lider sira atu fahe malu...Agora laos tempo atu sunu malu mbe tempo atu fo liman b malu obgdo”.

Manuel Gaspar la hatene FRETILIN nia prinsipiu rasik, kritika no auto kritika tanba ida nee mak nia mai ho liafuan sunu. Hakmatek laos husik sira halo hotu ke sira hakarak. FRETILIN radikal 2000, sira mak gosta sunu duni iha Facebook, sira mak hatun lideransa iha Facebook, ita ba buka deit deputadu Osorio Florindo nia liafuan ba PR, Veronika Fernandes ida mos que koalia aat liu manu inan dezesperadu ida iha Facebook, feto ida nee hamoe duni matebian feto hosi FRETILIN, senora ida nee koalia hasoru TMR no la sukat nia liafuan, karik tauk lakon nia taixu no hamoe nia aan tebes iha Facebook bainhira la haree faktus que ema balun aprezenta no defende nafatin buat que laiha ona defeza. FRETILIN radikal hanesan sira mak hafoer naran FRETILIN no hafoer saudozu sira nia memoria. Tanba ema hanesan sira radikal mak ema barak haksoit ba partidu seluk.

Maun Mari iha tinan 2009 nia akuza ba jornal ida katak “Ministeriu Finansas mak halo korupsaun bot”no iha tinan 2016 Mari Alkatiri foo sasin hodi foo tulun ba Emilia Pires. Tuir ajensia Lusa, Alkatiri ohin presta dia deklarasaun hanesan sasin defeza nian iha  julgamentu ba eis-ministra nain rua ne’ebé  akuzadu ba partisipasaun ekonómiku iha negósiu no administrasaun danoza.

Iha tinan 2009 Maun Alkatiri dehan katak Ministeriu Finansas mak sentru korupsaun no iha tinan 2016 nia ba defende Emilia Pires iha tribunal? Se mak iha tinan 2009 Ministru Finansas nian? Hau laos dehan katak Emilia kulpadu ka la kulpadu tanba hau laos juiz maibe hau la dun kumpriende Maun Alkatiri nia hahalok tanba sa mak ba defende ministra ida que nia akuza nia Ministeriu sentru korupsaun ida? Tanba sa sai ema defeza ba Emilia Pires? 

Hahalok Maun Alkatiri nian halo hau hanoin katak folin ZEESM nian mak, “YA PAK”. KASIHAN.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar