Rabu, 31 Mei 2017

Rui Araujo halo intreferensia iha tribunal ba kazu hasoru jornalista tanba nia taukIta nia PM halo sala bot ona wainhira nia haruka surat ba Tribunal hodi husu ba Tribunal la aplika pena prizaun ba jornalista nain rua, Raimundus Oki i ninia eis editor Lourenso Martins Vicente, halo sala tan Rui tuir lei la bele halo interfrensia ba tribunal nia knaar, tan ita nia lei iha separasaun poder i tribunal orgaun independente ida.

Ha’u laos hakerek hasoru jornalista sira, ha’u mos solidariu ho sira nia terus tan ita nia nasaun presiza servisu jornalista sira hodi defende ita nia demokrasia, maun alin sira fiar ka la fiar maibe media mak poder numeru 4, tan ne’e mak ita nia ukun nain amiasa jornalista sira tun sae nomos tauk media sosial tan povu iha fatin sira ne-e bele hakilar sira nia hanoin hasoru ukun nain sira. Kazu Oki no Lourenso laos kazu kriminal ida iha nasaun demokratiku iha mundu, la iha kriminalizasaun ba kazu difamasaun, ida ne'e kazu sivil ida i pena mak lezadu hetan indeminizasaun ida, laos hatama jornalista ka editor sira iha kadeia, ida ne’e akontese deit ida nasaun ditadura hanesan Kuba, Venenzuela, Angola no sst, iha nasaun sira ne’e sira la iha rejime demokratiku, sira nia rejime mak ditatorial ida.

Tanba sa Rui Araujo haruka surat ba Tribunal hodi husu ba Tribunal la aplika pena pena prizaun? Tanba nia ema demokratiko i diak no lakohi estraga ita nia demokrasia? Lae, Rui haruka surat ne’e ba Tribunal tan ba nia tauk presaun internasional nomos nia tauk povu, tanba ita keta haluha katak eleisaun besik ona no kandidato sira seluk sei uza argumentu ida ne’e hasoru Rui nia partidu, FRETILIN 2000.

Rui Araujo iha duni personalidade ema ditador tanba ita haree didiak ba saida ke nia halo ona no ita bele hasai konkluzaun katak nia laos ema demokratiku. Tinan balun liu ba ninia governu oho luta nain balun no to’o agora familia seidauk hetan relatoriu otopsia, nia bandu manifestasaun no haruka polisia ba amiasa ema ke hakarak halo manifestasaun hasoru nia governu, amiasa taka Facebook no halo perseguisaun ba ema ke koalia hasoru nia ka nia governu no aat liu tan, Rui Araujo la iha respeito ba ita nia istoria no matebian i iha tinan 2015 nia dekreta kore metan nasional (desluto nasional) hodi nune’e ita haluha ita nia matebian nia susar no terus iha tempu independensia.

Karamba! Ema nia aman ne’e (Arui Araujo) nia hanoin dunik katak nia mak eroi ba independensia ida ne’e i bele halo saida deit ke nia hakarak hasoru ita nia demokrasia i povu. Fulan balun liu ba nia dehan ba media katak nia sei la perdoa jornalistas sira ne’e no foin haruka surat ba Tribunal hodi husu ba la fo’o pena prizaun, ida ne’e hatudu momos katak nia la iha respeito ba jornalista sira tan nia halo ona sira terus fulan barak, Rui gosta gasta povu nia osan ho prosesu Tribunal nian no ikus mai nia hakarak Tribunal halo tuir nia vontade.

Rui Araujo rai ne’e laos o nian, laos o nia aman nia kusta, rai ne’e no demokrasia ida ne’e Maubere Oan mak konkista laos o ka o nia aman governador indonezia nian, Arnaldo Araujo nia kusta, ran aat oho Maubere Oan rihun ba rihun hamutuk ho TNI.

Povu mos tenki husu Rui nia responsabilidade kona ba deklarasaun balun ke nia halo iha media kona ba nia aman hakiak, ha’u mak jornalista ha’u ba koalia ho veteranu katuas sira hodi sira konta momos istoria se mak Rui nia aman biolojiku ka se mak nia aman hakiak. Aman biolojiku ita hatene ona katak Arnaldo dos Reis Araujo maibe kona ba aman hakiak husu ba Rui Araujo se mak Jose A B dos Reis Araujo, administrador Ainaro hosi partidu APODETI hosi tinan 1994 to’o tinan 1999?

Be, imi jornalista sira ba husu Arui se mak senor ida ne’e? Karik imi tauk nia tau imi iha kadeia imi ba tur ho vetaranu katuas sira no husu didiak ba sira konta ba imi, se mak Arnaldo no se mak Jose Araujo. Jose A B dos Reis Araujo mak Rui nia aman hakiak ka lae? Buka hatene hodi konta lia los ba povu, lalika tauk nia. Ita la bota ba nia nia simu kadeira PM iha bandeza ida.

Rui Araujo ema halo moe deit ita nia luta, ita nia matebian no ita nia independensia, ema hanesan nia mak FRETILIN 2000 sei kandidata ba sai primeiru ministru iha fulan Jullu, ha’u mak laos beik, ha’u la ba fo’o hau nia voto ba ema traidor nia oan, ha’u sei vota ba ema nasionalista ke hadomi ha’u nia rai doben i hadomi ha’u povu doben.

Abaixu traidor sira nia oan!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar