Sabtu, 19 Januari 2019

Mericio Akara sei sobu Taur Matan Ruak iha tempu badak

.


Ita hotu iha esperansa boot katak governu foun lidera hosi ita nia Maun bot Taur Matan Ruak hodi sai exemplu bot ba ita joven sira hotu tanba nakonu ho ema hosi jerasaun foun, ida maka SEKS Mericio Akara, maibe SEKS ninia hahalok halo ita moe no Maun bot TMR tenki hapara ninia hahalok Soeharto nian hodi nune'e Akara la sobu Maun bot ninia dignidade hanesan Xefi de Governu.

Iha Facebook ema kondena no akuza Akara nia ditadura hasoru media, no jornalista boot iha Timor , Jose Belo hakerek hanesan ida ne'e iha media sosial, " What?What? What? O Maromak tebes ga Xefe gabinete SEKS simu orden husi SEKS hodi bolu no ameasas jornalista ida tan ba deit jornalista refere posting sai buat balun kona ba lalaok RTTL nia laran? Waaooo los hahahaha. Se tebes duni karik pasu sa los mak  tenke halo? Waiooii malisan saida mak kona?Ami ibun nakfurin kontra DITADURA mas hahalok hahahahaha. Obriga jornalista nee tenke hapara Kritika lalok governu se lae jornalista nee lakon servisu iha RTTL nee mak waooo tebes nian. A GOVERNMENT ELECTED DEMOCRATICALLY BUT ACTED LIKE PAK HARTO hahahahahaha”.

Saida maka Maun Jose Belo hakerek halo hau hanoin barak tanba hau senti uainhira senhor nee dehan governu, laos governo, maibe ema balun mak ho sira nia hahalok ditador no maufeuk mak bele sobu ita nia Maun bot TMR. Ita nia Maun bot tenki hapara AGORA Mericio Akara ninia hahalok aat nee.

SEKS  ema aat duni no nia sei sobu TMR, Akara ema aat, vingativu no beik bot ida, nia buka maka kadeira hodi hanehan ema. Iha Luta Hamutuk mos nia halo hanesan, imi buka hatene  jestaun aat iha NGO ida nee uainhira Akara iha kadeira diretor nian. Maufeuk ida nee nia ema arogante no kanteen ba kadeira. Ema hanesan Akara diak liu ba halo to’os no natar la servi atu ukun ita.

Akara ho nia odio sei sobu governu ida nee dala ida tan, tan deit odiu no vingansa nia ezonera presidente RTTL,EP, ita nia Maun Bot no veteranu ida, Maun Naldo Rei AKA Puto. Maun Puto ema mos lulik ba Timor, nia servisu ba ita nia independensia uainhira nia tinan 9, sei labarik kikoan no terus ona ba ita hetan independensia. Uainhira Akara tinan 9, ita boot halo saida lolos? Karik sei tee iha kalsa laran. Ita labele trata ema hanesan Maun Puto ke terus no servisu barak ba ita nia rai, tan deit kor politika. Foin maka Akara sai PLP, uluk Fretilin radikal no kritika tun sae ita nia Maun Xanana. Maun Naldo Rei Puto ita hotu nia osan mean no Akara hakarak destroi nia ho lia bosok? Ema aat, vingativu no traidor maka bele iha hanoin ida ne’e.

Presidente RTTL,EP kargu politiku duni no imi iha governu iha duni direito tomak hodi hili imi nia ema maibe imi la iha direitu hodi hatun Maun Naldo Rei Puto nia dignidade no onra. Akara mai dehan iha media katak nia husu duni auditoria no hetan ma gestaun no krimi seluk tan. Se karik nunee duni tanba sa la lori ba PGR no hein rezultadu investigasaun no hafoin maka ezonera. Akara bosok tanba hakarak foo Maun Puto nia fatin ba ninia kamarada ida. Hahalok ne’e hatudu nepotismu ona. Akara hanoin ita hotu beik, ninia asesor maka lidera hela auditoria.

Uainhira remata, sira hatun Maun Putu no ema lidera auditoria maka sai fali Presidente RTTL,EP. Ita laos beik Akara. Tanba sa la halo ezonerasaun politika ida? Tauk onestidade tanba sa? Tanba iha kampanha eleitoral imi PLP hakilar “fahe opurtunidade no rikusoin hanesan ba timor oan hotu”. Akara ninia hahalok aat nee maka sei sobu PLP no ema sei la fiar tan imi nia slogan bosok.

Maun Taur nunka halo interferensia ba media sira, Maun bot respeita beibeik media nia servisu, se mak Akara hodi implementa ditadura iha ita nia rai?Akara o ba tur no servisu iha Luta Hamutuk no keta hamoe Maun Taur nia naran ho o nia hahalok ditador nian.

Akara o moe la iha duni, ohin loron o tur iha kadeira SEKS tanba ema kosar been hanesan Maun Puto nian. Karik ami hein o ba luta maka ami sei hein hela tinan atus ida tan.

Akara mau pagador, moe la iha.

  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar